اوقات شرعی
قیمت ارز و طلا

کنگره های ملی کیفی

به نام خدا

Iran Qualitative Research Consultation   IQRC

Iranian Qualitative Research Experts      IQRE

کنگره های برگزار شده

اولین همایش ملی تحقیقات کیفی در علوم سلامتی

برگزار کننده: انجمن علمی پرستاری ایران با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اسفند ماه 1386

دومین همایش ملی تحقیقات کیفی در علوم سلامتی

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همکاری انجمن علمی پرستاری ایران. اسفندماه 1388

کنگره های آینده

سومین همایش ملی تحقیقات کیفی در علوم سلامتی  سال 1394

برگزار کننده:  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با همکاری انجمن علمی پرستاری ایران ،  ۲۰   لغایت 23 مهرماه 1394

نظرات بسته است